Προσωπικά Δεδομένα

1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας

1.1. Η «REAL WATER» λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».

1.2. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στις ενότητες που ακολουθούν, θα βρείτε το είδος των προσωπικών δεδομένων τα οποία συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας καθώς και την χρονική διάρκεια αυτών. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Πολιτική.

1.3. Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “REAL WATER ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΖ . ΑΛΕΞ. ΜΠΑΡΑΚΟΥ” εδρεύει στην Πάτρα, οδός 28ης Οκτωβρίου/ Καρόλου, αρ. 24, τηλέφωνο 2610 432532 και email info@realwater.gr,  καθίσταται υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

1.4. Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). [www.dpa.gr, ταχ.διεύθυνση: Λ.Κηφισιάς αρ.1-3, τκ. 11523, τηλέφωνο: +302106475600, φαξ: +302106475628, email: contact@dpa.gr]

2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και σκοποί επεξεργασίας

2.1. Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ενδεχομένως θα απαιτηθεί να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, θα είναι οι εξής: 

 • α. τα βασικάδεδομένα ταυτοποίησήςσας (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, κλπ.),
 • β. τα στοιχεία επικοινωνίας σας (για παράδειγμα ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.),
 • γ. οι πληροφορίες συναλλαγών που απαιτούνται για αγορές προϊόντων (για παράδειγμα, τα δεδομένα των μεθόδων πληρωμής σας ή τα δεδομένα της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας σας, κλπ.),
 • δ. η διεύθυνση σας (οδός, αρ., ΤΚ, περιοχή, χώρα) για την αποστολή των προϊόντων που τυχόν αγοράσετε
 • ε. εμπορικές πληροφορίες (για παράδειγμα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση συνδρομής σας στο ενημερωτικό δελτίο μας),
 • στ. πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας και
 • ζ. κάθε άλλη πληροφορία πουενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς.

2.2. Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να προβείτε σε μία αγορά ή να χρησιμοποιήσετε κάποια υπηρεσία μας, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας την παράσχουμε. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.

2.3. Η «REAL WATER» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 • α. Εγγραφή χρήστη. Μέσω της πλατφόρμας θα μπορείτε, με την συμπλήρωση των βασικών σας στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας, να γίνετε μέλος και να προβαίνετε σε αγορές απολαμβάνοντας τυχόν προσφορές, την ενημέρωσή σας σχετικά με νέα προϊόντα, το χρόνο αλλαγής φίλτρων ύδατος, τη συντήρηση – επισκευή των μηχανημάτων σας αλλά και την εν γένει εξυπηρέτησή σας.
 • β. Πληρωμές. Σε περίπτωση που θέλετε να προβείτε σε κάποια αγορά προϊόντος, ακόμη και εάν δεν επιθυμείτε την εγγραφή σας ως μέλος, η «REAL WATER» αξιώνει από τον ενδιαφερόμενο χρήστη την καταχώριση κάθε στοιχείου απαραίτητου για την πληρωμή (ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, λογαριασμό Paypal, όνομα δικαιούχου, διεύθυνση, ΤΚ, χώρα κλπ.)
 • γ. Ενημερωτικό δελτίο και προσφορές. Σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), καταχωρώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην ειδική φόρμα, ώστε να λαμβάνετε άμεσα γνώση για τις προσφορές, τις αφίξεις νέων προϊόντων, τα εκπτωτικά κουπόνια κλπ.
 • δ. Εξάλειψη σφάλματος και πρόληψη απάτης. Η «REAL WATER» ζητά την συμπλήρωση όλων των παραπάνω στοιχείων ώστε να διασφαλίσει την ακρίβεια των δεδομένων που καταχωρείτε, να ταυτοποιήσει εσάς και να εξασφαλίσει την αποστολή των προϊόντων, αποφεύγοντας τυχόν κατάσταση αδυναμίας πληρωμής και προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα έννομα συμφέροντά της.

2.4. Μετά την αγορά του προϊόντος, η «REAL WATER» μπορεί να διατηρήσει τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας για την διευκόλυνση μεταγενέστερων αγορών, την ενημέρωσή σας σχετικά με νέα προϊόντα, το χρόνο αλλαγής φίλτρων ύδατος και τη συντήρηση – επισκευή των μηχανημάτων σας με την σύμφωνη γνώμη σας και για την χρονική διάρκεια που ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας και για όσο απαιτεί η φορολογική νομοθεσία.

3. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα διατηρούμενα από εμάς προσωπικά δεδομένα

3.1. Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε ανά πάσαν στιγμή, σύμφωνα με το αρθ. 13 του Κανονισμού αναλυτικές πληροφορίες για το είδος και την έκταση των προσωπικών δεδομένων που συλλέξαμε και επεξεργαζόμαστε, τον σκοπό της επεξεργασίας και τη χρονική διάρκειά διατήρησης.

3.2. Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε σύμφωνα με το αρθ. 16 του Κανονισμού να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων σας, σε περίπτωση που υπάρχουν ανακρίβειες.

3.3. Έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε σύμφωνα με το αρθ. 17 του Κανονισμού να ζητήσετε διαγραφή όλων των δεδομένων σας, με εξαίρεση των στοιχείων αυτών που πρέπει υποχρεωτικά να διαφυλάξουμε για τους σκοπούς συμμόρφωσής μας με τη φορολογική νομοθεσία.

3.4. Έχετε δικαίωμα να ασκήσετε σύμφωνα με το αρθ. 21 του Κανονισμού το δικαίωμα εναντίωσής σας, να τροποποιήσετε την παρούσα συγκατάθεσή σας ολικά ή μερικά ή, σύμφωνα με το αρθ. 7 παρ. 3 του Κανονισμού, να ανακαλέσετε ανά πάσαν στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εναντιωθείτε ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@realwater.gr ή να αποστείλετε το αίτημά σας ταχυδρομικώς. 

4. Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους.

4.1. Μετά την αίτηση αγοράς κάποιου προϊόντος , γνωστοποιούμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα στα συνεργαζόμενα με εμάς διαμεσολαβούντα πρόσωπα, όπως τους εξειδικευμένους τεχνικούς μας και τους υπαλλήλους της γραμμής υποστήριξης μας.

4.2. Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς. Η «REAL WATER», παρότι γνωστοποιεί με επιμέλεια και με την προσήκουσα προσοχή τα δεδομένα σας σε τρίτους, δεν δύναται να ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές ή πολιτικές απορρήτου των τρίτων μερών.

4.3. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήματα σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους θα πρέπει να στρέφονται άμεσα και αποκλειστικά κατά εκείνων.

5. Ασφάλεια δεδομένων.

5.1. Όλα τα συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα καταχωρούνται ηλεκτρονικά και η «REAL WATER» χρησιμοποιεί τις απαραίτητες τεχνικές πρακτικές, ώστε να διατηρήσει το αρχείο της και τα δεδομένα σας ασφαλή.

5.2. Βεβαιώνεται ότι το προσωπικό, αλλά και οποιοσδήποτε τυχόν προστηθείς υπάλληλος της «REAL WATER», έχει ενημερωθεί καταλλήλως για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

5.3. Παρότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι ποτέ 100% ασφαλής, η «REAL WATER» έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

6. Χρονική περίοδος διατήρησης.

6.1. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται μέσω της πλατφόρμας της είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της «REAL WATER», διατηρούνται στα ασφαλή αρχεία της εταιρείας για όσο χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

6.2. Τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας θα διατηρούνται υποχρεωτικά τουλάχιστον μέχρι το πέρας της εκάστοτε σύμβασης πώλησης και την παραλαβή του προϊόντος.

6.3. Κατόπιν συναινέσεώς σας και για λόγους εμπορικής πρακτικής, τα αντίστοιχα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται και μετά το πέρας της σύμβασης για διευκόλυνση τυχόν μελλοντικών αγορών.

6.4. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την συμμόρφωση με τη Φορολογική νομοθεσία.

6.5. Υπενθυμίζεται ότι κατόπιν αιτήματός σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@realwater.gr μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας και να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας.

7. Ισχύς και τροποποιήσεις

7.1. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25.5.2018. 

7.2. Δεδομένης της πρόσφατης νομοθεσίας και ενόψει πιθανών τροποποιήσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων κλπ., η «REAL WATER» ενδέχεται περιστασιακά να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική όσο και τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις..